Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Tel Aviv
Tel Aviv

איסוף בקבוקי פלסטיק

את בקבוקי הפלסטיק יש לשים במיחזוריות הפזורות במרבית הערים והיישובים בארץ.

משאית האיסוף של החברה מגיעה למיחזורית, ושואבת את הבקבוקים באמצעות מנגנון שאיבה מיוחד שנמצא על המשאית (ומזכיר את מנגנון הפעולה של שואב אבק).

המשאיות המלאות פורקות את הבקבוקים בתחנת דחיסה, שם הם נמעכים ל'באלות' (=קוביות של בקבוקים דחוסים), ומועברים למפעל המיחזור שנמצא בדרום, ליד באר שבע.