Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Tel Aviv
Tel Aviv

?מה אפשר לשים במיחזורית

במיחזורית ניתן לשים בקבוקי פלסטיק בלבד. כמו כן, אין כבר צורך להפריד את הפקק מהבקבוק. את הבקבוקים הגדולים יש להכניס לפתחים הגדולים, הנמצאים לרוב בחזית המיחזורית, בפינה השמאלית למעלה.

ההגדרה הכללית היא שבמיכלי האיסוף יש לשים 'בקבוק עם פקק' (לאו דווקא עם הפקק פיזית, אלא בקבוק העונה להגדרה זו).

לעומת זאת, מיכלי חומוס לא – הם עונים להגדרה של 'מיכל עם מכסה'.

זאת אומרת, ניתן להכניס למיכלי האיסוף בקבוקי שתיה, בקבוקי חלב, בקבוקי שמפו, סבון כלים, שמן, קטשופ, חומרי ניקוי וכד'. כמו כן, אין כבר צורך להפריד את הפקק מהבקבוק. לרוב, מיקום הפתחים הגדולים נמצא בחזית המיכל, בפינה השמאלית למעלה.

אין להכניס למיכל מיכלי מזון מפלסטיק שאינם בקבוקים מסיבות הקשורות למערכת האיסוף ומערך המיחזור.

 

חשוב לציין, כי אנו לא ממחזרים ו/או אוספים שקיות, והמתקן הקיים בצמוד למיכל הוא שרות בלבד, ומקביל למעשה לפח אשפה.

האחריות על פינוי השקיות חלה על הרשות.