Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Tel Aviv
Tel Aviv

AJ9T4897.jpg

אבטחת איכות

המעקב והבקרה אחר תהליכי הייצור מתחילים כבר מהשלב הראשון של קליטת בקבוקי הפלסטיק ממשאיות ההובלה, עוברים לכל אורך קווי הייצור במפעל, ומסתיימים בשלב האספקה ללקוח – בארץ ובחו"ל.

במעבדת המפעל מבוצעת בקרה שמיועדת  להביא לכך שהתוצרים היוצאים משערי המפעל יהיו באיכות הגבוהה ביותר בתחום. על ידי לקיחת דוגמאות משלבי המחזור השונים ובדיקתם במכשירי מדידה מכוילים. אנו מוודאים כי פתיתי הפלסטיק הממוחזר יעמדו בתנאים הנדרשים ללקוחותינו ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה זו.

AJ9T4648.jpg