Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Tel Aviv
Tel Aviv

AJ9T4636.jpg

מחקר ופיתוח

כחלק מהמוטו של החברה להוביל את תחום מחזור בקבוקי הפלסטיק בישראל, אנו בוחנים כל העת דרכים להתייעל ולשפר את המערכות הקיימות.

במסגרת פיתוחי החברה ניתן לציין את משאית השאיבה הייעודית לאיסוף בקבוקי פלסטיק, הקמת קו מיון אוטומטי ייחודי במפעל, שימוש במכונות ייצור מתקדמות המבוססות על מיכון אירופאי מהמובילים בעולם, ופיתוח פתרונות מקומיים מוכווני לקוח.